Dzięki dofinansowaniu z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
zrealizowała 2016 roku projekt zadania publicznego
„Opracowanie i inwentaryzacja spuścizny Jerzego Waldorffa”

Spuścizna Jerzego Waldorffa (4 V 1910 – 29  XII 1999), pisarza, publicysty i krytyka muzycznego została ofiarowana Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przez rodzinę twórcy.
Jerzy Waldorff (właśc. Jerzy Preyss, od 1953 r. Waldorff-Preyss), autor licznych książek i artykułów, przez wiele lat uczestniczył w polskim życiu kulturalnym i muzycznym. Jego liczne kontakty z ludźmi kultury i sztuki znajdują odzwierciedlenie w materiałach spuścizny, na które składają się oryginalne dokumenty osobiste twórcy spuścizny od 1919 roku, papiery rodzinne od 1. połowy XIX wieku, korespondencja (ok. 380 listów i telegramów) i notatki pisarza, wycinki prasowe artykułów własnych, recenzji i wywiadów z J. Waldorffem oraz fotografie. Materiały te pisarz zbierał osobiście przez wiele lat, co potwierdza sposób formowania i opisywania jednostek. Korzystał przy tym z usług biur wycinków prasowych: Informacji Prasowej Polskiej, Biura Wycinków Prasowych „Glob” i Agencji Prasowo-Informacyjnej „Glob”. Ponadto w spuściźnie znajdują się materiały związane z twórczością Marii Grabowskiej, siostry Jerzego Waldorffa (6 jednostek).
Spis jednostek wchodzących w skład spuścizny włączono do Wykazu rękopisów Biblioteki PTPN jako sygnatury rkp. 2250-2322.

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk realizowała następujące projekty:

  

W roku 2017

          (Finansowanie według umów: 515/P-DUN/2016, 631/P-DUN/2017 wraz z Aneksem nr 1 ).

 • Digitalizacja rękopisów, druków i czasopism ze zbiorów Biblioteki PTPN i ich udostępnienie w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej – kontynuacja (kwota dotacji: 341 843,00 zł) – zadanie finansowane w ramach umowy nr 515/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 • Digitalizacja rękopisów, druków i czasopism ze zbiorów Biblioteki PTPN i ich udostępnienie w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej – kontynuacja (kwota dotacji: 125 164,00 zł) – zadanie finansowane w ramach umowy 631/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
  • skanowanie i obróbka zeskanowanych dokumentów (61 tomów słowników) – 24 865 stron;
  • wprowadzanie deskrypcji słowników w rekordach bazy WBC –94 opisy;
  • przesłanie plików macierzystych słowników do Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej – 61 tomów słowników;

 • Zachowanie wartości naukowych inkorporowanych w zasobach Biblioteki PTPN w zakresie konserwacji i przechowywania zbiorów – kontynuacja (kwota dotacji: 70 000,00 zł) – zadanie finansowane w ramach umowy nr 515/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
  • ochrona ponad 340 000 woluminów zbiorów, zapewnienie właściwych warunków fizycznych przechowywania zbiorów;
  • oprawa introligatorska oraz naprawy we własnym zakresie książek, czasopism oraz konserwacja zabytkowych opraw;
  • skontrum biblioteczne (permanentne) dla ok. 30 000 woluminów.

 • Ochrona unikatowego historycznego księgozbioru Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (kwota dotacji: 22 400,00 zł)– zadanie finansowane w ramach umowy 631/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę:
  • bieżąca translokacja zbiorów w celu stworzenia odpowiednich warunków przechowywania dla zbiorów specjalnych, druków i czasopism;
  • systematyczne odkurzanie księgozbioru, pomiary temperatury i wilgotności, przygotowanie i zabezpieczenie obiektów do wystaw wewnętrznych i zewnętrznych;
  • konserwacja we własnym zakresie (naprawa książek, podklejanie uszkodzeń, wykonanie obwolut, oczyszczanie rękopisów, konserwacja zabytkowych opraw);
  • przygotowanie materiałów do skanowania.

W roku 2016

(Finansowanie według umów: 743/P-DUN/2015, 835/P-DUN/2015, 920/P-DUN/2015, 515/P-DUN/2016).

 • Digitalizacja rękopisów, druków i czasopism ze zbiorów Biblioteki PTPN i ich udostępnienie w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej – kontynuacja (kwota dotacji 256 040 zł):

 • skanowanie i obróbka zeskanowanych dokumentów (kolejne roczniki czasopisma „Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Posen” z lat 1816-1864, kalendarze z XIX i początku XX w. oraz rękopisy literackie) – 65 000 stron;
 • wprowadzanie metadanych w programie dLibra i przesłanie plików macierzystych do Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej – 1307 opisów.
 • Elektroniczne opracowanie specjalistycznych kolekcji książek naukowych oraz retrokonwersja do katalogu online – kontynuacja (kwota dotacji 78 000 zł):

 • skatalogowanie nowych nabytków i retrokonwersja, weryfikacja i aktualizacja opisów bibliograficznych, haseł autorskich, przedmiotowych w bazie komputerowej – 4000 opisów bibliograficznych;
 • przygotowanie spisu nabytków polskich i zagranicznych na stronę internetową biblioteki i ich aktualizacja;
 • sporządzenie i wydruk ksiąg sygnatur;
 • korekta i uzupełnianie zasobu czasopism bieżących oraz retrokonwersja;
 • uzupełnianie katalogu kartkowego proweniencji druków nowych;
 • zwiększenie przepustowości sieci wewnętrznej.
 • Transformacja upowszechniania zasobów w Bibliotece PTPN: przekształcenie katalogu kartkowego (poprzez digitalizację) na dostępny online dla użytkowników, z opcją zdalnego zamawiania – kontynuacja (kwota dotacji 36 483 zł):

 • melioracja 140 szuflad katalogu kartkowego przeznaczonego do zeskanowania;
 • zeskanowanie kart po melioracji przez Digital Center i udostępnienie katalogu w sieci;
 • pierwszy etap umieszczania adresów internetowych do wersji cyfrowych przy wybranych drukach zdigitalizowanego katalogu kartkowego Biblioteki PTPN.
 • Zachowanie wartości naukowych inkorporowanych w zasobach Biblioteki PTPN w zakresie konserwacji i przechowywania zbiorów – kontynuacja (kwota dotacji 262 060 zł):

 • ochrona ponad 340 000 woluminów zbiorów, zapewnienie właściwych warunków fizycznych przechowywania zbiorów;
 • oprawa introligatorska oraz naprawy we własnym zakresie książek, czasopism oraz konserwacja zabytkowych opraw;
 • skontrum biblioteczne (permanentne) dla ok. 30 000 woluminów;
 • konserwacja 14 starych druków w 22 wol. w Pracowni Restauracji Książki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Wystawa „Wy, którzy Pospolitą Rzeczą władacie… Wizerunki królów i książąt polskich” w ramach Nocy Muzeów 2016 (kwota dotacji 8000 zł).

W roku 2015

 • Zachowanie wartości naukowych inkorporowanych w zasobach Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w zakresie konserwacji i przechowywania zbiorów (kwota dotacji 201 600 zł).
 • Transformacja upowszechniania zasobów w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk: poszerzenie udostępniania publikacji elektronicznych i przekształcenie katalogu kartkowego (poprzez digitalizację) na dostępny online, etap I (kwota dotacji 188 000 zł).
 • Biblioteka naukowa humanisty z pokolenia 2.0 (kwota dotacji 162 000 zł). Zadanie obejmuje:
 • wzbogacanie księgozbioru naukowego o najnowsze publikacje krajowe i zagraniczne z zakupu w ramach 5 kolekcji dziedzinowych (historia starożytna,  zagadnienia prawne kultury, językoznawstwo antropologiczne i kognitywne, historia i kultura Wielkopolski, dziewiętnastowieczne druki polskie i obce) oraz uzupełnianie  ogólnohumanistycznego zasobu Biblioteki. Wybór, zakup, inwentaryzowanie – przyznane środki 99 000,00 zł
 • rozszerzanie dostępu do zasobów bieżących czasopism krajowych i zagranicznych – prenumerata i zakup bieżących roczników w wersji papierowej i elektronicznej. Zamawianie, dopisywanie do zasobów, inwentaryzowanie – przyznane środki 20 500,00 zł
 • promowanie osiągnieć wielkopolskich badaczy na drodze wymiany z 223 partnerami – rejestracja, wycena, dopisywanie do zasobu i inwentaryzowanie ok. 500 wol. czasopism i ciągów dalszych oraz wysyłka wydawnictw PTPN do krajowych i zagranicznych instytucji naukowych – 34 900,00 zł
 • uzupełnianie księgozbioru o publikacje przekazywane przez donatorów i instytucje naukowe – przyjmowanie, selekcja, inwentaryzowanie darów. Przeglądanie oferowanych list dubletów książek i czasopism, zamawianie, wycena, inwentaryzowanie. Sporządzanie list dubletów i ich wysyłka do krajowych bibliotek naukowych – przyznane środki – 7600,00
 • Wystawa starodruków i rękopisów z okazji Nocy Muzeów 2015 (kwota dotacji 9000 zł).
 • XIX-wieczny księgozbiór wielkopolskiego rodu Mielżyńskich z Iwna i Chobienic – bliżej historii, od regionu do Europy – kontynuacja zadania (kwota dotacji 7300 zł).
 • Digitalizacja rękopisów, druków i czasopism ze zbiorów Biblioteki PTPN i ich udostępnienie w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej – kontynuacja zadania (kwota dotacji 178 000 zł).
 • Elektroniczne opracowanie specjalistycznych kolekcji książek naukowych oraz retrokonwersja do katalogu online dawnego zasobu bibliotecznego – kontynuacja zadania (kwota dotacji 74 000 zł).

W roku 2014

 • Biblioteka naukowa pokolenia 2.0. Stworzenie kolekcji dziedzinowych w zakresie historii starożytnej, historii i kultury Wielkopolski, językoznawstwa antropologicznego oraz zagadnień prawnych kultury (kwota dotacji 174 000 zł).
 • Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w społeczeństwie wiedzy: udostępnianie zasobów oraz realizacja roli „trzeciego miejsca” (kwota dotacji 124 000 zł).
 • Zachowanie wartości naukowych inkorporowanych w zasobach Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk − w zakresie konserwacji i przechowywania zbiorów (kwota dotacji 166 000 zł).
 • Upowszechnianie kolekcji zbiorów specjalnych Biblioteki PTPN: opracowanie zbiorów specjalnych, przygotowanie spisu rękopisów i bieżąca aktualizacja, kontynuacja „Bibliografii historii Wielkopolski” (kwota dotacji 51 000 zł).
 • Elektroniczna baza obrazów historycznych ze zbiorów PTPN (Wirtualna Galeria Obrazów im. Mielżyńskich) – 60 obrazów (kwota dotacji 17 000 zł).
 • Elektroniczna baza opraw zabytkowych starodruków i inkunabułów (kwota dotacji 15 000 zł).
 • Wystawa starodruków i rękopisów z okazji Nocy Muzeów 2014. Organizacja Nocy Muzeów 2014 (kwota dotacji 8000 zł).
 • Digitalizacja rękopisów, druków i czasopism ze zbiorów Biblioteki PTPN i ich udostępnienie w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej (kwota dotacji 172 000 zł).
 • Elektroniczne opracowanie specjalistycznych kolekcji książek naukowych oraz retrokonwersja do katalogu online dawnego zasobu bibliotecznego (kwota dotacji 78 200 zł).
 • XIX-wieczny księgozbiór wielkopolskiego rodu Mielżyńskich z Iwna i Chobienic − bliżej historii, od regionu do Europy (kwota dotacji 14 500 zł).

Dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Biblioteki PTPN

W roku 2014

Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk informuje, że w ramach programu „Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, otrzymała dotację w wysokości 50 000 zł na „Digitalizację najcenniejszych starych druków i zabytków piśmiennictwa ze zbiorów Biblioteki PTPN i ich udostępnienie”.
Dzięki dofinansowaniu na platformę Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej trafiła m.in. kolekcja rękopisów, a także szesnastowieczne polonica i druki obce. Jednocześnie z tych samych środków Dział  Opracowania i Digitalizacji Biblioteki został doposażony w nowoczesny specjalistyczny skaner, który przyspieszy i unowocześni proces digitalizacji zbiorów bibliotecznych.

W roku 2015

Dotacja w wysokości 87 000 zł umożliwiła realizację projektu „Digitalizacja obiektów z historycznych kolekcji ze zbiorów Biblioteki PTPN i ich udostępnienie”. Zadanie obejmuje cyfryzację i udostępnienie w domenie publicznej 4500 obiektów z kolekcji ikonograficznej oraz jednego czasopisma z lat 1864-1919 (50 roczników z dodatkami) ze zbiorów Biblioteki PTPN.

Zadanie w ramach projektu „Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ma zaszczyt przedstawić osoby prywatne i instytucje, które swoją ofiarnością wspierają działalność i rozwój naszej książnicy.

Z listy ofiarodawców:

 • prof. Józef Borzyszkowski
 • p. Ewa Jarosława Buczyńska i p. Włodzimierz Buczyński
 • p. Oleg Chorowiec
 • dr hab. Jakub Dolatowski
 • prof. Antoni Gąsiorowski,
 • prezes Kazimierz Grzesiak (Fundacja Zakłady Kórnickie)
 • prof. Andrzej Grzybowski,
 • prof. Dariusz J. Gwiazdowicz
 • prof. Tomasz Jurek
 • p. Leszek Krajkowski
 • ks. prałat Leszek Król
 • p. Barbara Kuklasińska
 • prof. Krzysztof Kurek
 • prof. Irena Kwilecka
 • dr Agnieszka Łuczak
 • prof. Piotr Mitzner
 • p. André Preibish
 • prof. Krzysztof Rafał Prokop
 • dr Tomasz Sioda
 • prof. Jerzy Strzelczyk
 • dr Jacek Szczepański,
 • prof. Zofia Trojanowiczowa
 • prof. Jerzy Wiśniewski
 • dr Wacław Hubert Zawadzki